CÔNG TY TNHH VIỆT NGHĨA
Địa chỉ: Cum CN Khánh Mỹ, Xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3993.444                 Fax:(0227) 3993.529

Email: ctyvietnghia.hh@gmail.com

https://goo.gl/maps/MZ1pCfHu9p12